Statement ABV

– statement je otevřen změnám –


„Ateliér bez vedoucího“ je studentskou iniciativou, která se zaměřuje na zkoumání a aplikování alternativních způsobů uměleckého vzdělávání napříč vysokými školami s důrazem na mezidisciplinární spolupráci. Potkávají se zde studenti z různých oborů s externími hosty.


Cílem je vytvořit prostor, kde je umožněna přímá reciprocita mezi studenty s důrazem na sdílení vědomostí, odkrývání a problematizování možných způsobů jejich recepce a produkce. „Ateliér bez vedoucího“ tak představuje alternativu k zažitému modelu uměleckého vzdělávání, který centralizuje rozhodovací a autoritativní moc v osobě vedoucího ateliéru.


V současnosti jsou organizovány každotýdenní schůzky, kde se pravidelně potkává několik desítek studentů z řad zájemců, jež se volně obměňují. Skupina si sama produkuje program, vybírá formu setkávání, sdílení, či konzultace prací. Podle aktuální potřeby a hromadné domluvy jsou zváni externí hosté pro společné diskuze. Studenti zde nejsou pasivní příjemci nabídky vzdělání ze strany školy, ale sami tuto nabídku generují.

Studio without pedagogue is a student initiative focused on exploring and applying methods of art education throughout universities with an emphasis on interdisciplinary cooperation. Students of various disciplines meet external guests here.


The task is to create a space that enables direct reciprocity among students with an emphasis on sharing knowledge, uncovering and questioning the possible ways of their reception and production. abv therefore presents an alternative to model of art education, that centralises the authoritative and decisive power in the hands of the studio/department leader.


In present time, there are weekly meetings during which tens of students meet. The composition of weekly participants varies from one meeting to another. The group itself produces its programme, chooses the form of meetings, sharing or consulting work. According to current need and agreement external guests are invited for group discussions. Students are not (only) passive receivers of education from school, but they generate this offer as well.